Käyttöehdot

SCANSERI OY:N TOIMITUSEHDOT 1. YLEISET EHDOT PAINOTALO.FI on Scanseri Oy:n ylläpitämä markkinapaikka, jossa hyödykkeiden myyjänä on Scanseri Oy. Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Scanseri Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Scanseri Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät PAINTALO.FI -verkkokauppasivuilta. Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan, ellei laissa ole toisin määrätty. Scanseri Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Scanseri Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ja jota Scanseri Oy ei kohtuudella voi hoitaa. Scanseri Oy on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. 2. ASIAKAS Scanseri Oy myy tuotteita ja palveluita yrityksille, julkishallintoon ja rekisteröidyille yhdistyksille, joissakin poikkeustapauksissa täysi-ikäisille yksityishenkilölle. Scanseri Oy:n PAINOTALO.FI -verkkokaupassa sovelletaan Suomen kauppalakia, ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite. Yksityisasiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttajalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. PAINOTALO.FI -verkkokaupan toimitusaika-arviot perustuvat kulloinkin käytettävissä olevaan tuotantokapasiteettiin. Mikäli muutoksia tapahtuu toimitusaika-arvioissa, niin Scanseri Oy ilmoittaa tästä välittömästi asiakkaalle. Scanseri Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä. Sitova sopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Scanseri Oy:n järjestelmään. Asiakkaiden tiedot on tallennettu Scanseri Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Scanseri Oy:llä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten henkilötietolain (523/99) mukaisesti. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Scanseri Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Scanseri Oy, Itälahdenkatu 20 A, 00210 Helsinki. 3. PALAUTUSOIKEUS Scanseri Oy:n asiakkailla ei ole ostamilleen tuotteille palautusoikeutta, koska tuotteet ovat aina asiakaskohtaisesti räätälöityjä. Räätälöityjen kirjapainotuotteiden uudelleen käyttö on mahdotonta. 4. TOIMITUSEHDOT Scanseri Oy noudattaa graafisen teollisuuden yleisiä toimitusehtoja. 3.1 Hyvä liiketapa Sekä Scanseri Oy että asiakas sitoutuvat kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvää liiketapaa ja huolellisuutta. 3.2 Tarjous ja sopimus Tarjouksen tulee ensisijaisesti olla kirjallinen. Tarjouksesta tulee ilmetä, mitä laatu- tai muita vaatimuksia asiakkaan toimittaman materiaalin on täytettävä, ellei Scanseri Oy:n ja asiakkaan noudattamasta vakiintuneesta käytännöstä toisin johdu. Jos alkuperäismateriaali, oikovedokset tai lopullinen tuote toimitetaan asiakkaalta Scanseri Oy:lle tai Scanseri Oy:lta asiakkaalle digitaalisessa muodossa, tulee tarjouksesta ilmetä mitä vaatimuksia asiakkaan käyttämiltä laitteilta, ohjelmistoilta ja linjayhteyksiltä edellytetään. Tarjous on voimassa 30 päivää. Asiakkaan hyväksyvän vastauksen on oltava perillä Scanseri Oy:lla mainitun ajan kuluessa. Tarjoukseen sisältyvä aikataulu ei ole Scanseri Oy:a sitova, jos tarjouspyynnön antamisen ja asiakkaan vastauksen välisenä aikana Scanseri Oy tekee sopimuksen työstä, jota ei oltu otettu huomioon tarjousta annettaessa. Tällaisessa tapauksessa Scanseri Oy:n tulee asiakkaalta vastauksen saatuaan ilman aiheetonta viivästystä ottaa yhteyttä asiakkaaseen uuden aikataulun sopimiseksi. Tarjoukseen annettu vastaus, johon sisältyy lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja, ei sido Scanseri Oy:tä, vaan vastaus katsotaan asiakkaan vastatarjoukseksi. Scanseri Oy antaa tilauksen hyväksymisestä pyydettäessä vahvistuksen. Mikäli Scanseri Oy:lta tilataan luonnoksia tai työnäytteitä, joita ei voida pitää tavanomaisen tarjouskäytännön mukaisina, on ne kohtuullisesti korvattava, vaikka asiakas ei tarjousta hyväksyisikään. Scanseri Oy:n tulee antaa asiakkaalle etukäteen arvio edellä mainituista kustannuksista. Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita. Toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin tulee ottaa määräys noudatettavasta irtisanomisajasta. Mikäli muuta ei ole sovittu, irtisanomisaika on kolme kuukautta. 3.4 Alihankkijat Scanseri Oylla on oikeus käyttää alihankkijoita, ellei sopimuksessa ole nimenomaan toisin sovittu. Scanseri Oy ei vapaudu virhevastuusta vetoamalla siihen, että virhe johtuu alihankkijasta. Scanseri Oy:n tulee toimittaa alihankkijalle tavanomaisen tuotantohävikin peittämiseen riittävä määrä ylimääräisiä kappaleita. 3.5 Hinta Hinta ilmoitetaan tarjouksessa ilman arvonlisäveroa. Kuluttajakaupassa hinta ilmoitetaan arvonlisäveroineen tai arvonlisäveron määrä ilmoitetaan erikseen. Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta, tai jos hinnasta ei ole sovittu, kauppahinta on Scanseri Oy:n veloittama käypä hinta. Scanseri Oy:lla on oikeus tarkistaa hinta, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut Scanseri Oy:sta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen sovittua toimituspäivää. Scanseri Oylla on oikeus sovitun hinnan lisäksi laskuttaa niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat: a) asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta, b) asiakkaan vastoin sovittua alkuperäisaineistoa tekemistä korjauksista ja muutoksista, c) asiakkaan aiheuttamasta viivästyksestä, d) asiakkaan vaatimista ylimääräisistä vedoksista, paino- tai värinäytteistä, e) ylityöstä, jota tehdään asiakkaan pyynnöstä, tai f) muista vastaavista asiakkaan vastuulla olevista ylimääräisistä kustannuksista. Jos ilmenee aihetta laskuttaa edellä mainittuja ylimääräisiä kustannuksia, on Scanseri Oyn tiedotettava tästä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. Rahti- ja pakkauskustannuksista vastaa asiakas. 3.6 Ali- tai ylipainos Jos työn laatu ei edellytä täsmällistä kappalemäärää, Scanseri Oy:n toimittama kappalemäärä voi poiketa sovitusta enintään 5 %, kun tilaus on enintään 20.000 kappaletta. Kun sovittu kappalemäärä on yli 20.000, voi poikkeama olla enintään 2 %. Sovitun kappalemäärän alittavien kappaleiden hyvittäminen ja ylittävien kappaleiden laskuttaminen tapahtuu tarjouksen perusteiden mukaisesti. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta maksaa edellisessä kappaleessa mainittua suuremmasta ylipainoksesta. 3.7 Maksuehdot Maksun tulee tapahtua 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Mikäli työ viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä, voi Scanseri Oy laskuttaa erikseen siitä osasta tilausta, joka on jo valmistunut. Ellei laskua makseta määräaikana, on Scanseri Oy:lla oikeus periä saatavalleen kulloinkin soveltamansa korkokannan mukaista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Scanseri Oylla on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut. Poikkeus: yksityishenkilöt maksavat aina ostamansa tuotteet etukäteen. 3.8 Maksun viivästyminen Scanseri Oy:lla on oikeus kieltäytyä aloittamasta uuden työvaiheen tekemistä, jos laskutus on sovittu tapahtuvaksi vaiheittain ja asiakas ei ole maksanut jo erääntyneitä laskuja sopimuksen mukaisesti. Sama oikeus Scanseri Oy:lla on myös silloin, kun on etukäteen tiedossa, ettei asiakas ilmeisesti kykene täyttämään velvollisuuksiaan. Jos työn valmistuminen viivästyy edellä mainitun kieltäytymisen johdosta, pidetään viivästymisen syynä asiakkaan sopimusrikkomusta. Jos asiakas on toistuvasti laiminlyönyt velvoitteidensa täyttämisen, Scanseri Oylla on oikeus alkuperäisestä sopimuksesta riippumatta vaatia laskun suorittamista tavaraa luovutettaessa. 3.9 Pidätys- ja panttioikeus Asiakkaan laiminlyödessä kauppahintaan ja sen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa Scanseri Oy voi pidättyä luovuttamasta tavaraa tai muuta hallussaan olevaa asiakkaan aineistoa, ennen kuin koko kauppahinta on maksettu. Pidättymisestä on tiedotettava asiakkaalle tämän ilmoittamaan osoitteeseen. Scanseri Oy:lla on asiakkaalta olevien saataviensa vakuudeksi panttioikeus kaikkeen hallussaan olevaan asiakkaan omistamaan aineistoon. Mikäli asiakas luovuttaa Scanseri Oy:n käyttöön kolmannelle osapuolelle kuuluvaa omaisuutta, on siitä samalla ilmoitettava Scanseri Oy:lle. Pidätys- ja panttioikeus koskee myös tällaista omaisuutta. Jos asiakas ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan, Scanseri Oy:lla on oikeus realisoida edellä mainittu omaisuus sopivaksi katsomallaan tavalla, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Omaisuutta realisoitaessa ei saa perusteettomasti loukata asiakkaan etua. Scanseri Oy:n saatavat ylittävä osa realisointituotoista on tilitettävä asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. 3.10 Toimituslauseke ja vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta Tavara luovutetaan asiakkaalle Scanseri Oy:n toimipaikassa. Vastuu tavaraa kohdanneesta vahingosta siirtyy asiakkaalle, kun asiakas tai joku hänen lukuunsa vastaanottaa tavaran tai hänen olisi sopimuksen mukaan pitänyt vastaanottaa tavara. Scanseri Oy vastaa hallintaansa luovutetun materiaalin säilyttämisestä tavanomaisella huolellisuudella. Milloin Scanseri Oy:n haltuun uskottujen esineiden arvo on erityisen suuri, on asiakkaan ilmoitettava siitä Scanseri Oy:lle. Asiakkaan ja kolmannen miehen väliset oikeussuhteet eivät vaikuta Scanseri Oy:n vastuuseen. Asiakas vastaa siitä, että Scanseri Oy:lle luovutettava aineisto on asianmukaisesti vakuutettu. 3.11 Ennakoitavissa oleva sopimusrikkomus Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos on todennäköistä, ettei toinen osapuoli kykene täyttämään sopimuksesta aiheutuvia velvollisuuksiaan. Osapuoli voi purkamisen vaihtoehtona vaatia, että toinen osapuoli asettaa riittävän vakuuden velvoitteidensa täyttämisestä. 3.12 Asiakkaan viivästys Asiakkaan tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa Scanseri Oy:lle, jos on ilmeistä, ettei hän pysty ajoissa toimittamaan Scanseri Oy:lle työhön tarvittavaa materiaalia tai muutoin täyttämään hänelle sopimuksen mukaan kuuluvia velvollisuuksia. Jos tiedossa oleva viivästys aiheuttaa huomattavaa haittaa Scanseri Oy:lle, on tällä oikeus purkaa sopimus. Scanseri Oy:lla on oikeus saada asiakkaalta korvaus viivästyksen aiheuttamista välittömistä kustannuksista. 3.13 Vastuu aineiston virheistä Scanseri Oy:n on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava asiakkaalle, jos tämän toimittama aineisto ei sovellu työn suorittamiseen sopimuksessa tarkoitetulla tavalla. Scanseri Oyn on pyydettäessä esitettävä asiakkaalle arvio mahdollisesti syntyvistä lisäkustannuksista. Osapuolten tulee noudattaa Scanseri Oy:n antamia tai muuten sovittuja aineisto-ohjeita (aineistomuoto, laitteisto, ohjelmistot, linjayhteysvaatimukset, toimintamallit yms.) lähettäessään toisilleen aineistoa digitaalisessa muodossa. Se osapuoli, joka ei noudata aineisto-ohjeita, vastaa tästä aiheutuvasta virheestä. Jos aineisto-ohjeita on noudatettu, Scanseri Oy vastaa digitaalisen aineiston käsittelyssä syntyneistä virheistä. Jos virhe aiheutuu käytettyjen laitteistojen tai ohjelmistojen yhteensopimattomuudesta, ohjelmointivirheestä tms. seikasta, jota ei ole voitu ennakoida, ei Scanseri Oy kuitenkaan vastaa tällaisesta virheestä. Jos osapuolet katsovat tarpeelliseksi, että Scanseri Oy:n on tarkistettava saamansa digitaalinen aineisto ennen aineiston jatkokäsittelyä, on tästä sovittava erikseen. Samalla on syytä sopia tarkastamisen toteuttamistapa, laajuus sekä aikataulu. Muutokset asiakkaan toimittamaan aineistoon tulee tehdä kirjallisesti. Asiakkaan puhelimitse antamasta määräyksestä tai muutoksesta vastaa asiakas. Scanseri Oy ei vastaa aineiston sisällössä olevista virheistä. Työn vedostamisesta ja vedosten tarkistamisesta sekä aikatauluista sovitaan erikseen. 3.14 Toimituksen viivästyminen Scanseri Oy:n tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa asiakkaalle, jos on ilmeistä, että tilausta ei ehditä toimittaa sovitun aikataulun puitteissa. Tällöin on myös ilmoitettava, milloin Scanseri Oy voi todennäköisesti täyttää suoritusvelvollisuutensa. Asiakkaalla on oikeus saada Scanseri Oy:lta korvaus toimituksen viivästymisen aiheuttamista välittömistä kustannuksista siten, että korvauksen enimmäismäärä on sovitun suorituksen arvo. Asiakkaan välillisiä vahinkoja ei korvata. Asiakkaalla on lisäksi oikeus purkaa sopimus, jos viivästyksellä on asiakkaalle olennainen merkitys. Viivästys on olennainen, jos a) jos sopimusta tehtäessä on selkeästi tuotu ilmi, että toimituksen on tapahduttava sovittuna päivänä täsmällisesti, tai b) jos sopimuksesta tai muista Scanseri Oyn tiedossa olevista olosuhteista selkeästi ilmenee, että asiakkaalla ei ole käyttöä tilatulle tuotteelle tietyn ajankohdan jälkeen, eikä toimitus tapahdu tätä ennen. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada Scanseri Oy:lta korvausta ylimääräisistä kustannuksista eikä oikeutta purkaa sopimusta, jos toimituksen viivästyminen on aiheutunut asiakkaan toimittaman aineiston puutteellisuudesta tai myöhästymisestä tai muusta asiakkaasta johtuvasta syystä. 3.15 Virheellinen suoritus Toimitus on virheellinen, jos se olennaisesti poikkeaa sovitusta tai siitä, mitä toimitukselta voidaan alan vallitseva hyvä kauppatapa huomioiden vaatia. Toimitus ei ole virheellinen, jos a) tavaran virhe johtuu virheellisestä alkuperäisaineistosta, tulkinnanvaraisesta korjausmerkinnästä tai virheestä, joka asiakkaan hyväksymässä vedoksessa on jäänyt korjaamatta, b) kysymyksessä on vähäinen poikkeama annetusta värivedoksesta tai paperinäytteestä, hyväksytystä mallivedoksesta tai vastaavasta. Paperia pidetään näytteen mukaisena, jos se on paperiteollisuuden samalla tunnuksella ilmaisemaa laatua, c) painoksessa on sellainen hyväksytystä mallivedoksesta tai vastaavasta poikkeava pikkuvirhe, josta Scanseri Oyn ei teknillisten seikkojen vuoksi kohtuudella voida katsoa vastaavan. d) enintään 0,5 % toimitukseen sisältyvistä kappaleista on painotyön osalta virheellisiä ja enintään 0,5 % jälkikäsittelyn osalta virheellisiä. 3.16 Virheen seuraamukset Scanseri Oy:lle on ensi sijassa varattava tilaisuus Scanseri Oysta johtuvan olennaisen virheen tai puutteellisuuden korjaamiseen, mikäli se on mahdollista. Asiakkaalla on Scanseri Oy:sta johtuvan olennaisesti puutteellisen tai virheellisen toimituksen johdosta oikeus kohtuulliseen hinnanalennukseen. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos Scanseri Oy:sta johtuva virhe on sellainen, ettei asiakkaan voida olettaa käyttävän tavaraa aiottuun tarkoitukseen. Asiakkaalla on oikeus saada Scanseri Oy:lta korvaus virheen aiheuttamista välittömistä kustannuksista. Scanseri Oy:n vastuu virheestä rajoittuu kaikissa tapauksissa virheen korvaamiseen sopimuksenmukaisella suorituksella tai maksetun kauppahinnan palauttamiseen. Alihankkijan vastuu hylätyn tavaraerän osalta rajoittuu hänen oman suorituksensa arvoon. Jos Scanseri Oy:n tai alihankkijan virhe on syntynyt tahallisesti tai törkeän huolimattomuuden seurauksena, vastuun rajoitus ei koske asiakkaalle tai kolmannelle aiheutuneita välittömiä kustannuksia. Scanseri Oy ei vastaa tavaran virheestä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta, kuten esimerkiksi menetetystä liikevoitosta tai muusta elinkeinon harjoittamisen häiriintymisestä, eikä kolmannelle koituvasta vahingosta. 3.17 Tarkastaminen ja reklamaatio Asiakkaan on tarkastettava vastaanottamansa tuote ilman aiheetonta viivästystä. Virheelliseksi väitetty tavaraerä on tarkastettava yhteisesti. Asiakkaan, joka haluaa vedota suoritusvirheeseen, tulee kirjallisesti huomauttaa a) viivästymisestä 10 päivän kuluessa siitä, kun asiakas sai tiedon viivästymisestä, b) tavaran olennaisesta virheestä 10 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai siitä, kun asiakkaan sopimuksen mukaan olisi tullut tarkastaa tai vastaanottaa tavara c) sellaisesta piilevästä virheestä, jota ei kohtuudella voida havaita tavanomaisella huolellisuudella suoritetussa vastaanottotarkastuksessa, 10 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. 3.18 Ylivoimainen este Lakko, työsulku, tulipalo tai muu sekä Scanseri Oy:sta että alihankkijasta riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa noudattamasta sovittua toimitusaikaa. Työvoiman tai raaka-aineiden puute, konerikko tai viranomaisten toimenpiteet tai vastaavat epätavalliset ja vaikutuksiltaan merkittävät Scanseri Oy:sta tai alihankkijasta riippumattomat syyt, joita ei kohtuudella ole voitu ennakoida, oikeuttavat myös toimitusajan kohtuulliseen pidentämiseen. Mikäli edellä todettu tapahtuma teknisesti tai taloudellisesti kohtuuttomasti vaikeuttaa sovitun työn suorittamista, on Scanseri Oy oikeutettu peruuttamaan tarjouksensa tai purkamaan sopimuksen kokonaan tai vielä toteutumattomalta osalta. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta. Asiakkaalla on vastaavasti oikeus purkaa sopimus, jos yllä mainitun esteen aiheuttama viivästys aiheuttaa hänelle kohtuutonta hankaluutta tai työn arvoon nähden merkittäviä lisäkustannuksia. Scanseri Oylla ei ole oikeutta vaatia tämän johdosta vahingonkorvausta. Purkamisoikeus koskee vain sitä osaa sopimuksesta, johon ylivoimainen este vaikuttaa. Esteen poistuttua sopimuksen soveltaminen jatkuu ennallaan. 3.19 Omistusoikeus Omistusoikeus valmiiseen tuotteeseen siirtyy, kun kauppahinta on kokonaan maksettu. Scanseri Oy:n valmistamat tai hankkimat välityövaiheet ja työvälineet kuten esimerkiksi luonnokset, oikovedokset, värierottelut, painolevyt, tietokonetiedostot ja –rekisterit ovat Scanseri Oy:n omaisuutta ja kaikki niihin liittyvät oikeudet kuuluvat Scanseri Oy:lle. Asiakkaan työtä varten Scanseri Oy:lle luovuttamat välineet, tarvikkeet, tiedostot ja muu materiaali ovat asiakkaan omaisuutta, joka Scanseri Oy:n tulee luovuttaa takaisin asiakkaalle työn päätyttyä, jollei 9. kohdasta muuta johdu. 3.20 Valmiin tuotteen säilyttäminen Scanseri Oy:lla on velvollisuus säilyttää valmis tuote tavanomaista huolellisuutta noudattaen sovitun luovutuspäivän jälkeenkin. Tällöin säilyttäminen tapahtuu asiakkaan lukuun ja vastuulla. Scanseri Oy:lla on oikeus periä asiakkaalta korvaus säilyttämisen aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista. Scanseri Oy:lle luovutettu sekä asiakkaalle alihankintatyönä teetetty aineisto säilytetään ja kuljetetaan työn valmistumisen jälkeen asiakkaan vastuulla. Jos asiakas ei kirjallisesta kehotuksesta huolimatta ole vastaanottanut valmista tuotetta kuukauden kuluessa sovitusta luovutusajankohdasta, on Scanseri Oy:lla oikeus realisoida hallussaan oleva tuote ja muu materiaali. Realisoinnista on ilmoitettava asiakkaalle etukäteen tämän ilmoittamaan osoitteeseen. 3.21 Immateriaalioikeudet (tekijänoikeus ja teollisoikeudet) Asiakas vakuuttaa, että asiakkaan työn Scanseri Oy:lle toimittama tekijänoikeudellisesti suojattu aineisto ja työn suorittamiseksi tarvittava tekninen välineistö (esim. tietokoneohjelmat) ei loukkaa kenenkään kolmannen oikeutta eikä siihen kohdistu mitään käyttö- tai muita oikeudellisia rajoituksia. Sama koskee kaikkia muitakin aineettomia oikeuksia kuten tavaramerkki-, toiminimi- tai muita henkiseen ja teollisiin oikeuksiin kohdistuvia yksinoikeuksia. Asiakas on velvollinen korvaamaan suoraan tämän sopimuksen nojalla kaikki ne korvaukset ja kustannukset, jotka työn Scanseri Oy joutuu kolmannen osapuolen vaatimusten johdosta suorittamaan. Kolmannen esittämistä vaatimuksista on ilmoitettava asiakkaalle ennen mahdollisen korvauksen maksamista. Edellä mainitut määräykset koskevat vastavuoroisesti Scanseri Oy:tä hänen asiakkaalle luovuttamansa aineiston ja teknisen välineistön osalta. 3.22 Vapaakappaleet Scanseri Oy lähettää viranomaisille vapaakappalelain edellyttämät arkistokappaleet. 3.23 Erimielisyyksien ratkaiseminen Scanseri Oy:n ja asiakkaan väliset erimielisyydet sopimuksen tulkinnasta ratkaistaan Scanseri Oy:n kotipaikan alioikeudessa tai niin sovittaessa välimiesmenettelyssä. Ennen kanteen nostamista tai kiistan saattamista välimiesmenettelyssä ratkaistavaksi osapuolet voivat pyytää kauppakamarin nimeämältä tavarantarkastajalta lausuntoa siitä, onko suoritus virheellinen ja onko virhe alalla noudatettavan käytännön mukaan vähäinen vai olennainen. Osapuolet vastaavat puoliksi lausuntopyynnön aiheuttamista kustannuksista. 3.24 Vanhentumisaika Asiakkaan on nostettava kanne tavaran virheestä tai viivästymisestä vuoden kuluessa siitä, kun vaaranvastuu on siirtynyt asiakkaalle.